DIVESENSES PRIVACY BELEID

DiveSenses gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die ze van jou heeft ontvangen. Bovenstaand kun je de privacy verklaring van ons downloaden. Op deze pagina kun je de privacy verklaring ook lezen.

De door jou ondertekende formulieren blijven bij DiveSenses beveiligd bewaard. Heb je vragen, dan kun je die altijd persoonlijk stellen of per mail of telefoon. Onderstaand lees je de verklaring van DiveSenses.

De opleidingsorganisaties PADI en SSI hanteren ook hun Privacybeleid formulieren. Deze pagina’s teken je voorafgaand aan de opleiding. Onderstaand vind je de link om de pdf van SSI te downloaden.

De SSI verklaring is als volgt onderverdeeld:

 1. gegevens van Training Center DiveSenses
 2. Persoonsgegevens
 3. Je persoonsgegevens verwerken
 4. Speciale regels voor jongeren onder de 16 jaar
 5. Je persoonsgegevens overdragen aan derden
 6. Overdracht van je persoonsgegevens aan derden buiten de VS/EU/EER
 7. Gegevensbeveiliging
 8. Gegevens bewaren
 9. Je rechten
 10. Je recht op bezwaar.

Privacy verklaring van DiveSenses

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens achten wij van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

DiveSenses is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als cursist of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen;
 • het uitvoeren van overige voor een duikschool gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten, vrijwilligers en overige betrokkenen bij DiveSenses te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: info@divesenses.nl.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van DiveSenses, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (contract) overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van DiveSenses waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens

worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

DiveSenses draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website en het systeem waar de klantenadministratie in is opgenomen, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DiveSenses.

DiveSenses kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse bij DiveSenses betrokken medewerkers en vrijwilligers.

DiveSenses ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie en NOC*NSF.

Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.

Indien uw  persoonsgegevens door derden partijen worden verwerkt namens DiveSenses, dan hebben wij hier een adequate verwerkersovereenkomst mee afgesloten. Deze situatie doet zich onder andere voor in relatie tot het verzenden van nieuwsbrieven.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer DiveSenses hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

DiveSenses kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

3. Geen commercieel gebruik

DiveSenses zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DiveSenses kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

DiveSenses bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

De persoonsgegevens van klanten en vrijwilligers worden verwijderd uiterlijk 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, danwel hier expliciete toestemming voor is verleend. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Publiceren van Foto’s op website en Social media

DiveSenses hanteert als uitgangspunt dat foto’s en of films alleen mogen worden gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de betrokkene in gevaar komt.  In geval van twijfel wordt er expliciet toestemming gevraagd aan betrokkene, danwel aan de ouders/ vertegenwoordigers indien het hier om minderjarige personen zou gaan.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: DiveSenses, Vughterstraat 24a, 5211 GH, ‘s-Hertogenbosch.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy verklaring. Check daarom regelmatig de Privacy verklaring op eventuele updates.

 Vragen

Als u nog vragen heeft over deze verklaring danwel ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via info@divesenses.nl

Mei 2018, versie 1.0