DIVESENSES ALGEMENE VOORWAARDEN

DiveSenses algemene voorwaarden, Versie 3.0 d.d.  24-03-2021

 1. Definities
  • DiveSenses
  • Afnemer/Deelnemer: degene die materialen bestelt en/of opleidingen en/of reizen boekt bij DiveSenses
 1. Boekingen: a:- DiveSenses neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd. b:- DiveSenses zal binnen 2 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging sturen in de vorm van een factuur met een medische verklaring en een verklaring omtrent de duik gedragsregels. Ook eventuele verzendkosten worden op de factuur opgenomen. De medische verklaring en de verklaring omtrent de duik gedragsregels dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd. Zie ook artikel 5 van deze algemene voorwaarden. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur aan DiveSenses worden gemeld. Voor vragen dient contact te worden opgenomen met DiveSenses info@divesenses.nl of 06-140 29 180. c: Voor het boeken van groepen vanaf 4 personen of voor kinderfeestjes neemt u rechtstreeks contact op met DiveSenses.
 2. Betalingen. Na ontvangst van het factuurbedrag, wordt u de opleidingsmaterialen (digitaal) toegezonden. Deelnemers die aanmelden binnen 6 weken voor aanvang van de geboekte opleiding, dienen het factuurbedrag per direct over te maken.
 3. Verzekering. DiveSenses verzekert voor de beginnersopleiding de cursist voor duikongevallen. DiveSenses adviseert aan een ieder die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Zij accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering.
 4. Uitvoering van de overeenkomst. DiveSenses verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht. De deelnemer verplicht zich op de overeengekomen datum om 09.00 aanwezig te zijn bij DiveSenses in Breda, tenzij anders overeengekomen. De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duik gedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te overleggen. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren. Het ontbreken van een onder c. genoemde verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van € 50,- in rekening gebracht.
 5. Overmacht. Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van DiveSenses bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van DiveSenses. Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, pandemie, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering risico’s.
 6. Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer. Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt. DiveSenses zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer daarover schriftelijk informeren. Als DiveSenses aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt, gelden de volgende voorwaarden:
  • DiveSenses brengt de deelnemer 10% wijzigingskosten in rekening, gebaseerd op de verkoopprijs van de opleiding.
  • Als DiveSenses niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
   • De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
   • Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 8 van toepassing.
   • Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op het antwoord van DiveSenses op het verzoek, zijn de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.
 1. Annulering door de deelnemer. Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar opleiding/boeking is de deelnemer de gehele verkoopprijs verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer per aangetekende brief aan DiveSenses laat weten af te zien van de overeenkomst, waarbij de volgende bepalingen gelden:
  • Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst. Als de online registratie voor de online training reeds gedaan is, dan zullen deze kosten altijd in rekening worden gebracht.
  • In de periode van 6 weken voor aanvang van de gekozen opleiding tot 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd, tenzij sprake is van overmacht.
  • Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd.
 1. Annulering door DiveSenses. DiveSenses heeft het recht opleidingen te annuleren. DiveSenses zal de deelnemer daarover schriftelijk berichten, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding. DiveSenses zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal DiveSenses het betaalde opleidingsgeld terugstorten.
 1. Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding. De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten aanzien van de door DiveSenses voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen.Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door DiveSenses bij de deelnemer in rekening gebracht. Indien materialen defect raken zal DiveSenses pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten. De deelnemer tekent een huurovereenkomst wanneer de materialen het vakantiepark Beekse Bergen af gaan. Daarvoor is een geldig identiteitsbewijs vereist.
 1. Aansprakelijkheid. DiveSenses aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van DiveSenses en/of de Beekse Bergen.
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
  • Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor DiveSenses en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
 1. Vertrouwelijke informatie. Alle informatie die door de deelnemer aan DiveSenses wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor DiveSenses en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie (PADI/SSI) hier om vragen.
 1. Klachten. Ondanks alle zorgen van DiveSenses kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde DiveSenses in de gelegenheid te stellen dit onmiddellijk op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding de gelegenheid uw klacht schriftelijk in te dienen bij DiveSenses.
 1. Visueel materiaal. Indien een deelnemer, degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoenm bij DiveSenses bevinden, hetzij een dagbezoeker, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor DiveSenses, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoedt, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.
 1. Verblijf en/of bezoek bij DiveSenses en locaties. Tijdens het verblijf bij DiveSenses en op de externe locaties dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staff van DiveSenses en de locaties. Eventuele misstanden zullen door DiveSenses direct worden doorgegeven aan de locatie of Politie.
 1. Entree externe locaties. Cursisten betalen de entree van de externe locaties altijd separaat boven op de cursusprijs.
 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij DiveSenses.
  • Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door DiveSenses.
  • Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
  • Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
  • De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van DiveSenses op moment van boeken.
  • Indien gewenst kan de afnemer tijdens het boeken de Algemene Voorwaarden van DiveSenses downloaden. Ze zijn ook te vinden op de website.

De algemene voorwaarden van DiveSenses zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch.